Products
/Multi-Func. Switch

TS5A TS5B TS5C TS5D

(6.5*6.1*5.0)


(7.4*7.4*5.0)


(7.8*7.8*5.1)


(9.8*9.8*5.0)

Products/ Tact Switch/ Thinness

TSBA / TSBB TSBC TSKA TSK-P

(4.6*4.2*0.5)

(4.8*4.8*0.5)

(5.2*5.2*0.8)

(5.2*5.2*0.8~1.7)

Products / Tact Switch / Miniature

TSSK TSCA TSJ TS43

(3.35*3.35*1.5/2.0)

(3.5*3.5*1.8)

(3.9*2.9*2.0)

(4.2*3.2*2.5)

Products / Tact Switch / Rectangle

TSU TSH-P TSSURX TSYY

(6.0*3.7*2.5)

(6.0*3.5*4.3/5.0)

(7.0*3.0*2.0)

(6.0*3.8*2.5)

Products / Tact Switch / Side Push

TSCS TSCF TS4V TSSH-VS

(3.5*3.0*1.4)

(4.7*3.5*1.6)

(4.5*3.35*3.4)

(4.6*2.3*3.5)
TSSH-V TSG-V TS01 TSV-S

(4.6*2.3*3.5)

(5.7*2.3*3.5)

(6.0*6.0*7.4)

(6.0*6.0*3.15~15.85)

Products / Tact Switch / General

TSX-G TSAU TSS TSL-S

(4.5*4.5*3.8/7.0)


(6.0*6.0*4.3)


(6.0*6.0*4.3~9.5)

(6.2*6.2*2.0~3.5)
TSZ TSO-G TSA TSP

(6.2*6.1*2.5~3.5)

(6.2*6.2*2.5~5.2)

(6.0*6.0*4.3~17.0)

(6.0*6.0*4.3~17.0)
TSN6 TSQA TSQB TSQC

(7.2*7.2*2.7)

(12.0*12.0*4.3)

(12.0*12.0*7.5)

(12.0*12.0*12.0)

Products / Tact Switch / Water Proof

TSL-SW TSW6-G TSW6-S TSWB

(6.0*6.0*3.1)

(7.2*7.2*4.7~10.0)

(7.2*7.2*4.7~10.0)

(10.0*10.0*13.0~23.8)

Products / Tact Switch / Radial

TSH-T TST TSTAR TSWC

(6.0*3.5*4.3/5.0)

(6.0*6.0*4.3~9.5)

(6.0*6.0*4.3~9.5)

(Φ10*13.0/23.2

Products / Push Switch

HSP2248 HSP2263 HSP2262 HSP2266

(7.0*7.0*9.5)

(8.0*8.0*13.5)

(8.5*8.5*14.0)

(5.8*5.8*10.0)

IVYTECH Technology © 2010最佳瀏覽解析度1024x768 I.E 4.0以上 宣喬科技股份有限公司 ALL Rights Reserved